top of page
انجمن فارسی

ما ایرانی الاصل هستیم و در این کلیسا عبادت می کنیم. ما یک گروه دوست هستیم و از هم حمایت می کنیم. ما کتابچه هایی برای درک عبادت داریم. گهگاه با حمایت مترجم گفتگو می کنیم.

همچنین به دنبال تشکیل گروهی برای دیدار و طبخ غذاهای سنتی ایرانی هفته ای یکبار هستیم.

اگر می خواهید به ما بپیوندید، هر یکشنبه ساعت 10 صبح بیایید.

bottom of page